لیبل حرارتی

لیبل حرارتی لیبل حرارتی در ظاهر بسیار شبیه لیبل های کاغذی می باشند ولی تفاوت های بین آنها وجود دارد .لیبل حرارتی دو نوع دارد که عبارتند از لیبل حرارتی

اشتراک گذاری