برچسب متال

برچسب متال برچسب برچسب متال جنسی شبیه به فلز دارد و برای سطوح فلزی بسیار مناسب می باشد.لیبلهای متال نیز دارای تنوع زیادی می باشند که باید متناسب با شرایط

اشتراک گذاری