ویژگی های امنیتی کارت های شناسایی

هولوگرام هولوگرام روی کارت های شناسایی را می توان به صورت هولوگرام های معمولی به صورت قطعه و یا حتی نواری در عرض یا طول کارت به کار برد. ولی

اشتراک گذاری