مر کب مغناطیسی

مرکب یا تونر های مغناطیسی دارای قابلیت Machine Readable هستند و این قابلیت ویژه آن ها باعث می شود تا در گروه مرکب های امنیتی و خاص قرار گیرد. در

اشتراک گذاری