هولوگرام UV

هولوگرام UV چیست؟   فیلم مربوط به هولوگرام های UV، در این نوع هولوگرام رمز و تصویر نامرئی در برچسب با استفاده از نور UV قابل رویت است.

اشتراک گذاری