مشاهده سه بعدی بدن انسان با هولوگرام

مشاهده سه بعدی بدن انسان با هولوگرام جهان تصویر برداری پزشکی یک دنیای مسطح است . اما در قرن بیست و یکم باید بتوان این مسطح بودن را تغییر داد

اشتراک گذاری