هولوگرام تخریب شونده

هولوگرام تخریب شونده هولوگرام های تخریب شونده دارای زیر لایه های تخریب شونده ی متفاوتی هستند که پس از الصاق، در صورت اقدام به جدا کردن برچسب هولوگرام،‌ لایه ی

اشتراک گذاری