مغز انسان به عنوان یک هولوگرام

مغز انسان به عنوان یک هولوگرام تحقیقات مختلف از دهها سال پیش حکایت از آن داشت که خاطرات به یک منطقه مشخص از مغز محدود نمی شوند و در تمام

اشتراک گذاری