تصاویر امنیتی مقطّع (Scrambling)

تصاویر اسکرمبل (Scramble) از تقطیع یک تصویر اصلی به بخش های متعدد به وجود می آید که هر کدام متناوبا از نظر فضایی تحریف شده اند و برش خورده اند. این

اشتراک گذاری
امنیت تصاویر سی-ترو

تکنیک سی ترو (See-Through) بیشتر در اوراق امنیتی بهادار و اسکناس ها دیده می شود. در طراحی امنیتی تکنیک، بخشی از طرح روی کار  و بخشی دیگر پشت کار چاپ می

اشتراک گذاری