کاربرد های علم هولوگرافی

آشنایی با کاربردهای علم هولوگرافی از تکنولوژی هولوگرافی در زمینه های مختلف و علوم متعدد استفاده می شود. سیستم های هولوگرافی را می توان طبق خواست و نیاز هر علم

اشتراک گذاری
ویژگی حافظه های هولوگرافیک

حافظه های هولوگرافیک در بحث ذخیره سازی هولوگرافیک ، به کلیات ثبت حافظه های هولوگرافیک پرداخته شد. در این بخش با اشاره به مزایا، معایب و موانع آن را دنبال

اشتراک گذاری