استفاده از هولوگرام درتجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی و هولوگرام   اجرای طرح نصب هولوگرام روی تجهیزات پزشکی که به منظور نظام مند کردن تولید و عرضه این تجهیزات از دو سال قبل آغاز شده است،

اشتراک گذاری