مراتب تولید اسناد بانکی

کاغذ های اسکناس: کاغذ های خاص هستند که از الیاف کوتاه و ظریف پنبه تولید می شود. فراوری پنبه به صورت خاص می تواند ساختار الیاف را به پونه ای

اشتراک گذاری