تصاویر امنیتی مقطّع (Scrambling)

تصاویر اسکرمبل (Scramble) از تقطیع یک تصویر اصلی به بخش های متعدد به وجود می آید که هر کدام متناوبا از نظر فضایی تحریف شده اند و برش خورده اند. این

اشتراک گذاری