فویل چاپ گرم متالیزه

فویل چاپ گرم متالیزه   فویل چاپ گرم متالیزه با توجه به دارا بودن چسب قابل احیاء پس از اعمال حرارت مناسب فرآیند چاپ و بسته بندی بوده و قابل

اشتراک گذاری